Score videoLyrics in Bulgarian

Торнала ми е Йеница, (2)
низ Бела речка на долу (2)
чьорни черешки да бере. (2)
Йеница потен сборкала,
хайдушки пот е хванала
- Хайдуте, братя да ми сте (2)
хайде ми потен кажете (2)
- Ние си сестра имаме, (2)
първо си любе немаме (2)

Тьомна е могла паднала (вариант на песента "Торнала ми е Йеница")
Тьомна е могла паднала, /2
ситна е роса роснала./2
Ситна е роса роснала,/2
мотна е река текнала./2
Йеница потен сборкала, /2
хайдушки потен хванала. /2
Хайдушки потен хванала, /2
и при хайдути йотишла. /2
Хайдути братя да ми сте, /2
йела ми потен кажите. /2
Ние си сестра имаме, /2
порво си любе немаме./2

Links to professional performance