Score

external image BorzalaRuzhka.png?attachauth=ANoY7cow4VecxTTat9ckBY1HVRjONCRGtujF_8orNDmobE7B4c4wQQLQ-xgxBi55RqML9YSnqN0_RrrlW9MvSfATKyntpTaFckeLQRQJdk6eYed2fobg8R3Wzr1UxP3EAzbtf3qp8r2xDGoYY6y2G5vsRK5qX1fmL39RcR6LHzE4FGDDTvJ-7iHCBYuaLCt_nd3b_0PF7-f5gpEbZNNblcW-OQmz87Gbvlb-Gn1Xie-fQJWOTp29fy5HaRfJnLHp4GqTi0H5X8E_&attredirects=0

Score video


Lyrics in Bulgarian

Борзала Ружка, борзала,
борзала да са ожени /2
в големо село далечно.
Силом си Ружка дочека
една неделя да мине /2
у майка на гости да дойде.
На порти чука и рука:
-Излизай, майчо, отваряй,
Ружка е гладна и жадна!
Тури ми, майчо, свари ми
по-млочко чорна трахана
със масло кавардисана,
със сазмо каращисана.
Тачи ми, майчо, разтяни
мисирян топъл качамак,
стори му лочка в средона,
сипи му масло безсолно!
Та че са, майчо, отстъпи,
та си ма, майчо, погльодай -
да видиш Ружка как яде
майчина блага вечеря!

Links to professional performance

Sib file