Текст на песента:

Белила, Гинка, бело платно,
Гино ле, Гинке, бело платно.
Бело платно и аглоци,
Гино ле, Гинке, и аглоци.

Отдолу иде вакъл овчер
Гино ле, Гинке, вакъл овчер.
Та прекара сиво стадо
Гино ле, Гинке, сиво стадо.

Та прекара сиво стадо,
Гино ле, Гинке, сиво стадо.
Сиво стадо през водона
Гино ле, Гинке, през водона.